Thẻ hộ nghèo được ưu tiên húp trước

Thẻ hộ nghèo được ưu tiên húp trước

Tất cả anh em tránh ra để tôi húp trước mọi thứ cho.