Thế mày muốn biết tại sao súng lại lên đạn không?

Thế mày muốn biết tại sao súng lại lên đạn không?

Xác định rút lại những lời vừa nói đi là vừa.