Thí chủ né ra để bần tăng chọi chết mẹ thằng chủ tus - Đường Tăng cầm gạch chọi

Thí chủ né ra để bần tăng chọi chết mẹ thằng chủ tus - Đường Tăng cầm gạch chọi