Thì kệ con mẹ mày chứ đăng lên đây làm con cạc gì ai quan tâm?

Thì kệ con mẹ mày chứ đăng lên đây làm con cạc gì ai quan tâm?