Thích Hữu Đa - thí chủ gặp bần tăng đấm cho mấy nhát

Thích Hữu Đa - thí chủ gặp bần tăng đấm cho mấy nhát

Tôi đi tu 70 năm rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này.