Thiên thần Linda ném nhiều gạch tiếp chiêu

Thiên thần Linda ném nhiều gạch tiếp chiêu

Nhiêu đây gạch chắng vẫn chưa đủ cho đứa bạn thân của mình đâu.