Thiếp xin được khép đít lạy chàng

Thiếp xin được khép đít lạy chàng

Thiếp xin được khép đít lạy chàng