Thiếu nữ nóng bay màu

Thiếu nữ nóng bay màu

Thiếu nữ nóng bay màu

Đây là bạn khi nghe tin miền Bắc sắp nắng nóng kéo dài.