Hãy đợi đấy ngộ sẽ báo chù - Thỏ Bảy Màu nói

Hãy đợi đấy ngộ sẽ báo chù - Thỏ Bảy Màu nói

Ân đền oán trả, mọi thứ phải được minh bạch rõ ràng.

Xem thêm: