Thỏ quên cây bút chì đi, lấy tao cây phóng lợn

Thỏ quên cây bút chì đi, lấy tao cây phóng lợn

Thỏ quên cây bút chì đi, lấy tao cây phóng lợn

Việc gì cũng phải để phóng lợn ra tay.