Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu

Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu

Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu

Khá Bảnh xăm trổ nói thôi ôm im mẹ mồm ông đi.

Meme liên quan: