Cẩm Lan Sục nói: Thứ mất dại thứ bẩn thỉu

Cẩm Lan Sục nói: Thứ mất dại thứ bẩn thỉu

Xứng đáng với mày lắm đó nghe. Thứ mất dạy bẩn thỉu

Xem thêm: