Thực sự thì đeo ai quan tâm đâu

Thực sự thì đeo ai quan tâm đâu

Có 1 sự quan tâm nào đó tồn tại ở đây không?