Thuyết trình: ai rồi cũng phải chia tay thôi

Thuyết trình: ai rồi cũng phải chia tay thôi

Thuyết trình: ai rồi cũng phải chia tay thôi

Chia tay là lẽ thường tình rồi, không có gì bất ngờ cả!