Tiểu Long Nữ mặt Linda nói dòng đĩ chó để tao cho nó 1 kiếm

Tiểu Long Nữ mặt Linda nói dòng đĩ chó để tao cho nó 1 kiếm

Chỉ có thanh kiếm này mới rửa sạch tội lỗi được.

Xem thêm: