Tiểu nữ Ngô Diệc Phàm nói có cái tăm nè

Tiểu nữ Ngô Diệc Phàm nói có cái tăm nè

Tiểu nữ Ngô Diệc Phàm nói có cái tăm nè

Tất cả chỉ còn là cái tăm thôi anh Phàm ơi.

Meme liên quan: