Tôi hôm nay vui thôi chứ không tôi đấm cho nó mấy nhát

Tôi hôm nay vui thôi chứ không tôi đấm cho nó mấy nhát

Ông tổ trưởng 70 tuổi cười