Tôi thề không bao giờ thích những thứ như thế này

Tôi thề không bao giờ thích những thứ như thế này

Tôi thề không bao giờ thích những thứ như thế này

Hãy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi là rõ ngay.

Meme liên quan: