Tôn Bá Khá - Ngộ Không có gương mặt Khá Bảnh

Tôn Bá Khá - Ngộ Không có gương mặt Khá Bảnh

Tôn Bá Khá - Ngộ Không có gương mặt Khá Bảnh

Huyền thoại múa quạt dù không còn sinh hoạt ngoài đời sống nữa nhưng vẫn tồn tại trong tiềm thức của nhiều người.