Trai ngoan trai ngủ ở nhà, gái ngoan gái ngủ ở nhà trai ngoan

Trai ngoan trai ngủ ở nhà, gái ngoan gái ngủ ở nhà trai ngoan