Trái tim này của tôi chỉ có một việc duy nhất là học tập

Trái tim này của tôi chỉ có một việc duy nhất là học tập

Trái tim này của tôi chỉ có một việc duy nhất là học tập

Ngày nay học tập ngày mai giúp đời.