Trẫm tới luôn rồi để trẫm trước, thằng nào cầm thượng phương bảo kiếm bước ra đây trẫm tru di cửu tộc

Trẫm tới luôn rồi để trẫm trước, thằng nào cầm thượng phương bảo kiếm bước ra đây trẫm tru di cửu tộc

Đừng có mà nhờn với hoàng thượng nghe chưa.