Trần Đức Bò cầm khăn giấy lau nước mũi khóc

Trần Đức Bò cầm khăn giấy lau nước mũi khóc

Trần Đức Bò cầm khăn giấy lau nước mũi khóc

Đây là bạn khi cảm động trước một chuyện gì đó đã xảy ra.

Meme liên quan: