Trang facebook của Hoo Lee Sheet và Ho Lee Fuk

Trang facebook của Hoo Lee Sheet và Ho Lee Fuk

Trang facebook của Hoo Lee Sheet và Ho Lee Fuk

Những cái tên đi vào lòng đất nếu đọc theo phiên âm tiếng Anh.