Trạng thái hẹn hò đang cắm sừng bạn

Trạng thái hẹn hò đang cắm sừng bạn

Ai rồi cũng bị cắm sừng mà thôi.