Trạng thái quan hệ: chưa giàu nên chưa yêu ai

Trạng thái quan hệ: chưa giàu nên chưa yêu ai

Trạng thái quan hệ: chưa giàu nên chưa yêu ai

Vậy nên nếu bạn nghèo suốt đời thì bạn cũng sẽ ế suốt đời.