Vào bờ: Trạng tí và những người bạn trên thuyền

Vào bờ: Trạng tí và những người bạn trên thuyền

Vào bờ: Trạng tí và những người bạn trên thuyền

Đây là bạn sau mấy ngày ra đảo vì theo lode quá nhiều và đột nhiên ăn được một vài con.

Meme liên quan: