Tranh vẽ Gia Cát Lượng nhắm mắt bất lực nói "Ý trời"

Tranh vẽ Gia Cát Lượng nhắm mắt bất lực nói "Ý trời"

Tranh vẽ Gia Cát Lượng nhắm mắt bất lực nói "Ý trời"

Nếu đã là ý trời thì khó lòng mà tranh cãi.

Meme liên quan: