Trên con đường đi tới sòng bài, không có dấu chân của kẻ hèn nhát

Trên con đường đi tới sòng bài, không có dấu chân của kẻ hèn nhát

Trên con đường đi tới sòng bài, không có dấu chân của kẻ hèn nhát

Thần bài Châu Tinh Trì phán cấm có sai.

Meme liên quan: