Trên đời này không có gì miễn phí ngoại trừ lửa (free fire)

Trên đời này không có gì miễn phí ngoại trừ lửa (free fire)

Trên đời này không có gì miễn phí ngoại trừ lửa (free fire)

Lửa chùa free fire dẫn lối giới trẻ.