Trịnh Sảng cầm bảng chữ "Gòy xong, lòi loz triến suỹ"

Trịnh Sảng cầm bảng chữ "Gòy xong, lòi loz triến suỹ"

Trịnh Sảng cầm bảng chữ "Gòy xong, lòi loz triến suỹ"

Cuộc đời lên voi xuống chó là có thật.