Trời đẹp ghê, có lẽ tớ nên chết vào một ngày như thế này

Trời đẹp ghê, có lẽ tớ nên chết vào một ngày như thế này

Trời đẹp ghê, có lẽ tớ nên chết vào một ngày như thế này

Dảk quá nên xin phép từ chối hiểu meme này.