Trường hợp này có cho chúng tôi còn đánh thêm - Anh da đen nói

Trường hợp này có cho chúng tôi còn đánh thêm - Anh da đen nói

Nên trường hợp này bạn giữ lấy húp một mình đi nhé.

Xem thêm: