Truờng hợp này có cho chúng tôi cũng không húp - anh da đen nói

Truờng hợp này có cho chúng tôi cũng không húp - anh da đen nói

Chúng tôi cũng có liêm sỉ riêng của mình. Hơi xấu thì chúng tôi húp nhưng xấu quá thì chúng tôi chịu.

Xem thêm: