Trưởng thành là khi không lấy ngày cá tháng tư để tỏ tình

Trưởng thành là khi không lấy ngày cá tháng tư để tỏ tình

Trưởng thành lên nào các cháu ơi.