Tự ái à? Chắc ông phải đầu thai thành cá thì may ra mới mở mang được

Tự ái à? Chắc ông phải đầu thai thành cá thì may ra mới mở mang được

Tự ái à? Chắc ông phải đầu thai thành cá thì may ra mới mở mang được

Dừng lại đi bạn đã khiến tôi mở mang.