Tự chọc mù mắt mình đi

Tự chọc mù mắt mình đi

Tự chọc mù mắt mình đi

Tao không muốn thấy bất cứ thứ gì nữa.