Từ đó họa mi chết mẹ nó luôn rồi

Từ đó họa mi chết mẹ nó luôn rồi

Từ đó họa mi ngừng hót, sống làm gì cho chật đất