Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Mày đã sử dụng não bao giờ chưa thế?