Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Tư duy chút đi, dùng não đi, não rất hữu dụng

Mày đã sử dụng não bao giờ chưa thế?