Từ giờ thân ai nấy lo

Từ giờ thân ai nấy lo

Dỗi rồi nhá. Từ giờ đường ai nấy đi. Thân ai nấy lo meme.

Xem thêm: