Từ giờ thân ai nấy lo

Từ giờ thân ai nấy lo

Từ giờ thân ai nấy lo

Dỗi rồi nhá. Từ giờ đường ai nấy đi. Thân ai nấy lo meme.

Meme liên quan: