Tử thần nhường nhau: nhường đó nếu ông không chê thì...

Tử thần nhường nhau: nhường đó nếu ông không chê thì...

Tử thần nhường nhau: nhường đó nếu ông không chê thì...

Trường hợp này xin được nhường bạn húp trước.