Tuyệt lắm, very nice, very nai xừ

Tuyệt lắm, very nice, very nai xừ

How to khen một người khác một cách chính chắn và già dặn.