Uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh

Uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh

Con vịt ngồi uống trà cho tâm hồn thanh tịnh.