Uống thêm miếng nước lấy tinh thần

Uống thêm miếng nước lấy tinh thần

Xốc lại tink thần trước khi làm một việc gì đó rất quan trọng.