Vẹt được phỏng vấn nói vailonluon đầu cắt moi

Vẹt được phỏng vấn nói vailonluon đầu cắt moi

Khi vẹt biết nói tiếng người thì đây sẽ là 6 chữ đầu tiên nó nói.

Xem thêm: