Vị hòa thượng chắp tay nói không có những ham muốn trần tục này

Vị hòa thượng chắp tay nói không có những ham muốn trần tục này

Vị hòa thượng chắp tay nói không có những ham muốn trần tục này

Cuộc đời phải thật thanh cao và lãnh đạp, không màng sắc dục.