Vĩnh biệt thị giác - Monsieur Tuna

Vĩnh biệt thị giác - Monsieur Tuna

Không còn thiết tha gì đôi mắt cùng thị giác nữa.