Vịt bị bịt mồm thôi bỏ đi chửi nó bẩn mồm

Vịt bị bịt mồm thôi bỏ đi chửi nó bẩn mồm

Có những thành phần mà chúng ta không cần buông lời chửi rủa làm gì.