Vịt cầm súng nói đit mẹ thằng ranh con này

Vịt cầm súng nói đit mẹ thằng ranh con này

Một chú vịt cầm súng, chuyện gì đang xảy ra vậy?