Vịt con buồn quá ngồi xích đu một mình

Vịt con buồn quá ngồi xích đu một mình

Vịt con buồn quá ngồi xích đu một mình